امروز: 22 تیر, 1403

آخرین گزارش تصویری از وضعیت پروژه اطلس 2 (1403/01/19)

روند پیشرفت پروژه تا تاریخ 1403/01/19
– بتن ریزی سقف یازدهم
– بتن ریزی نیمی از ستون های سقف یازدهم
– بتن ریزی نیمی از دیوار برش های سقف یازدهم