امروز: 22 تیر, 1403

گزارش تصویری از پروژه اطلس 2 (دوم اردیبهشت 1403)

– اتمام بتن ریزی ستون های سقف ۱۱

– اتمام بتن ریزی دیوار برشی های سقف ۱۱

– اتمام بتن ریزی دیوار برشی های بازشو های آسانسور سقف ۱۱

– آماده سازی و بستن پودرهای سقف ۱۲